• Call us: (345) 4232340

  • info@minadentist.com

قوانين و آيين نامه ها

((قوانين و آيين نامه هاي  شاغلين حرف دندانسازي تجربي فاقد تحصيلات دانشگاهي))


فصل اول

عناوين

1.     كمك دندانپزشك تجربي

2.    بهدار تجربي دندان

3.   تكنسين تجربي لابراتوار

4.   شاغل فني لابراتوار يا کمک تکنيسين كارگاه  دندان ساز ي

5.    دندانساز تبصره 5

فصل دوم

ضوابط و شرايط ايجاد محل كاريا  لابراتوار

تمام شاغلين بايستي قبل از اقدام به داير نمودن محل كار دندانسازي يا لابراتوار، پروانه يا مجوز قانوني از دانشگاه علوم پزشكي را اخذ نمايند.

ايجاد بيش از يك محل كار يا لابراتوار ممنوع ميباشد .

تغيير مكان محل كار يا لابراتوار منوط به اخذ موافقت از دانشگاه علوم پزشكي ميباشد .

به استناد قوانين مربوطه صدور پروانه جديد در دندانسازي تجربي و عناوين ياد شده به هرعنوان پذيرفته نميشود .

فعاليت بدون اخذ مجوز معتبر ، تاسيس مركز درماني بدون مجوز و دخالت در امور پزشكي و دندانپزشكي محسوب و برابر مقررات و قانون محل كار توسط بازرسان وزارت متبوع يا معاونت درمان دانشگاه مربوطه پلمپ و به مراجع قضايي ذيصلاح ارسال ميگردد.

فصل سوم

شرايط و تجهيزات محل كار

محل كار بايستي بر اساس معيارهاي بهداشت محيط شامل موارد ذيل باشد:

الف- قابل شستشو و تميز باشد و كف آن از مصالح مقاوم ،قابل شستشو و داراي دستشويي در دسترس باشد

ب‌- در دستشويي و توالت صابون مايع و دستمال كاغذي موجود باشد .

ت‌- ديوارها بايد داراي رنگ آميزي قابل شستشوو يا كاشي كاري باشد .

ث‌- فضا بايد داراي نورگير بوده و بهداشت درب و پنجره ها كاملا" رعايت شود .

ج‌- مساحت لاز م براي محل كار كمك دندانپزشك تجربي و بهدار تجربي دندان حداقل 40 متر مربع و داراي دو اطاق و يك قسمت پذيرايي و كارگاه و سرويس بهداشتي باشد. استفاده از روپوش سفيد ، دستكش ،ماسك و عينك الزامي است .

ح‌- در لابراتوارها تهويه كافي ، استفاده از محلول مطمئن ضد عفوني براي قالبها الزامي است و داشتن كارت واكسيناسيون هپاتيت B   براي پرسنل الزامي است .

خ‌- وجود اتوكلاو و تجهيزات ضد عفوني كننده در محل كار كمك دندانپزشك تجربي و بهدار تجربي دندان الزامي است .

د‌- در لابراتوار وجود وسايل ترميم ، كشيدن ، يونيت و تجهيزات معاينه بيمار و هر گونه تجهيزات غير مرتبط با كار لابراتواري ممنوع ميباشد .

ذ‌- نصب اصل مجوز يا پروانه معتبر در محل كار ضروري ميباشد .

ر‌- نصب تابلوي شرح وظايف تنظيمي از طرف وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي در محل كار كليه صنوف دندانسازي الزامي است .

ز‌- به منظور پيشگيري از حوادث احتمالي وجود ست احيا از قبيل كپسول اكسيژن ، آمبوبگ و ... در محل كار الزامي است .

س‌-  استفاده از عناوين غير مجاز در تابلو ، مهر ، سربرگ ، آگهي ها به هر عنوان ممنوع ميباشد .

ش‌- بهداران تجربي ، كمك دندانپزشكان تجربي ، متصديان لابراتوار در صورتيكه در طول مدت اعتبار پروانه مواردي از دخالت غير مجاز و يا بكار گيري افراد غير مجاز و هرگونه تخلفي كه در قوانين وآيين نامه هاي مربوطه ذكر شده را مرتكب شوند پروانه آنان تمديد نخواهد شد و پروانه موجود نيز باطل ميگردد.

ص‌-هيچ يك از متصديان دندانسازي بطور همزمان نميتوانند دو نوع مدرك قيد شده در عناوين فصل اول را داشته باشند .

فصل چهارم

قانون و آئين نامه اجرايي اشتغال کمک دندان پزشکان تجربي

(قانون اشتغال کمک دندان پزشکان تجربي)
قانون اشتغال کمک دندان پزشکان تجربي که در تاريخ 8/2/54 به تصويب رسيد مشتمل بر ماده واحده و شش تبصره است.

ماده واحده: وزارت بهداري مکلف است به کساني که تا تاريخ تصويب اين قانون سي سال سن و ده سال سابقه دندان سازي مستقل داشته باشند در صورت دارا بودن گواهي نامه يا کارنامه سوم دبيرستان به شرط موفقيت در امتحانات نظري و عملي و در صورت دارا بودن گواهي نامه ششم ابتدائي به شرط توفيق در امتحانات نظري و عملي و امتحانات قوه اي در حدود سوم دبيرستان پروانه کار به عنوان کمک دندان پزشک تجربي براي اشتغال به کار در روستاها و شهرهائي که در تاريخ تصويب اين قانون جمعيت آن ها کمتر از ده هزار نفر باشد بدهد.

تبصره1- از تاريخ تصويب اين قانون امتحانات مقرر در ماده واحده حداکثر ظرف يکسال در دو نوبت به عمل خواهد آمد و پروانه لازم منحصرا از طرف وزارت بهداري به مشمولين قانون داده خواهد شد. پس از صدور پروانه براي مشمولين اين قانون به هيچ وجه پروانه اي به عنوان کمک دندان پزشک تجربي و کمک تکنيسين دندان سازي بر اساس مقررات اين قانون صادر نخواهد شد. افرادي که بر طبق اين ماده به اخذ پروانه کمک دندان پزشکي تجربي نائل شوند و بيش از 40 سال سن و 20 سال سابقه کار داشته باشند مي توانند د محل اقامت فعلي خود به امور کمک دندان پزشکي تجربي بپردازند.

تبصره2-کساني که تا تاريخ تصويب اين قانون به کار دندان سازي اشتغال دارند ولي واجد شرايط مذکور در اين قانون نباشند و يا در امتحانات فوق توفيق نيابند به شرط داشتن حداقل 5 سال سابقه کار مکلفند ظرف مدت سه ماه از تاريخ اعلام نتيجه امتحانات مذکور، به وسيله وزارت بهداري، پروانه کمک تکنيسين دندان سازي از وزارت بهداري اخذ نمايند.

تبصره3- حدود وظايف فني کمک دندان پزشکان تجربي و کمک تکنيسين هاي دندان سازي و شرايط و شرايط تأمين کارگاه هاي دندان سازي به موجب آئين نامه هائي خواهد بود که توسط وزارت بهداري با نظر سازمان نظام پزشکي مرکز تهيه خواهد شد.

تبصره4- کساني که از وظايف مقرر در اين قانون و آئين نامه هاي مربوط تخلف نمايند عمل آنان دخالت غير مجاز در امور پزشکي تلقي خواهد شد.

تبصره5- آئين نامه ها و برنامه ها و نحوه بر گزاري و مواد امتحانات قوه اي نظري و عملي از طرف وزارت بهداري با نظر نظام پزشکي مرکز تهيه و پس از تصويب وزير بهداري به مورد اجرا گذارده خواهد شد.

تبصره6- گواهي سابقه کار پس از ارائه اسناد لازم که به تأييد بهداري محل رسيده باشد صادر خواهد شد.

آئين نامه مربوط به کمک دندان پزشکان تجربي
پيرو تصويب قانون اشتغال کمک دندان پزشکان تجربي در 8/2/54 آئين نامه کمک دندان پزشکان تجربي و کمک تکنيسين ها و کارگاه هاي دندان سازي به استناد تبصره هاي سوم و پنجم ذيل ماده واحده فوق الذکر در هيجده ماده و هشت تبصره به وسيله وزارت بهداري و با همکاري سازمان نظام پزشکي به تاريخ 18/6/1354 تهيه و تنظيم گرديد، که در چهار فصل گنجانده شده است.

فصل اول- تعريف

طبق ماده اول تبصرۀ آن و مادۀ دوم آئين نامه، کمک دندان پزشک تجربي شخصي اطلاق مي شود که بر اساس قانون اشتغال کمک دندان پزشک تجربي مصوب ارديبهشت ماه 1354 و برابر اين آئين نامه در امتحانات پيش بيني شده در قانون شرکت نموده و از عهده امتحانات بر آمده و پروانه کمک دندان پزشک تجربي را دريافت نموده است.
کمک دندان پزشک تجربي بايد پروانه اشتغال را در دفتر کار خود نصب نمايد تا در موقع بازرسي مشخصات او در دسترس باشد.
کمک دندان پزشک تجربي فقط مي تواند در تابلو نام و عنوان خويش را که کمک دندان پزشک تجربي است با حروف يکسان بنويسد و به هيچ وجه حق ذکر عناوين ديگر و يا استفاده از تصاوير مختلف را ندارد.
عنوان تابلو:  كمك دندانپزشك تجربي
اندازه تابلو   :  50*70 سانتي متر

فصل دوم- حدود وظايف


الف- در دندان پزشکي ترميمي
مطابق ماده سوم و آئين نامه تبصره آن کمک دندان پزشکان تجربي فقط مجازند پوسيدگي هاي سطحي دندان را ترميم نمايند.
کمک دندان پزشکان تجربي به هيچ وجه مجاز نيستند ضايعات پولپ دندان را مورد درمان قرار دهند، چنانچه ضمن ترميم پوسيدگي هاي سطحي سقف پولپ بازگردد بايد بيمار را نزد دندان پزشک هدايت نمايند.

ب- در جراحي و جرم گيري

به موجب ماده چهارم آئين نامه و دو تبصره آن، کمک دندان پزشکان تجربي مجاز به برداشتن دندان (کشيدن) در مواردي که ضرورت دارد مي باشند و هم چنين مي توانند دندان ها را جرم گيري و تميز نمايند.
کمک دندان پزشکان تجربي حق ندارند دندان هاي عقل و ريشه هائي که در استخوان فک پنهان بوده و يا به نحوي غير عادي مي باشند از دهان خارج نمايند.
کمک دندان پزشکان تجربي مجاز به دخالت بيش از آنچه در ماده چهارم ذکر شده نبوده و حق دخالت در امور جراحي را ندارند.

ج- در امور دندان سازي

طبق ماده پنجم آئين نامه، کمک دندان پزشکان تجربي فقط مجازند انواع پروتزهاي دنداني متحرک را ساخته و در دهان بيمار نصب نمايند.

د- در ارتودنسي و درمان
به موجب ماده ششم و هفتم آئين نامه- کمک دندان پزشکان تجربي حق دخالت در ارتودنسي (رديف کردن دندان ها) و معالجه دهان را ندارند.
کمک دندان پزشکان تجربي جز در موارد استثنائي که جنبه کمک هاي فوري و اوليه را دارد، حق تجويز دارو را نداشته و اصولا حق نسخه نويسي را ندارند و در مواردي مثل خونريزي، تورم و درد بايد بايد بيمار را نزد دندان پزشک و در صورتي که دندان پزشک در دسترس نباشد به پزشک جهت درمان راهنمائي نمايند.

* رعايت موازين بهداشتي از قبيل : استفاده از اتوكلاو – دستكش يكبار مصرف – تري ،  سرسوزن ، سرساكشن ، روپوش ، ماسك ، عينك ،پيش بند و لوازم يك بار مصرف ..... الزامي ميباشد .

بهدار تجربي دندان
قانون اجازه استفاده قانوني از قانون کمک دندان پزشکان تجربي مصوب 1354
(بهداران تجربي دندان )
همان طور که در قانون کمک دندان پزشکان تجربي مصوب 1354 پيش بيني شده بود قرار بر اين بود، که تنها يک بار از افرادي به عنوان کمک دندان پزشک تجربي امتحان به عمل آمده، پروانه اشتغال به کار صادر گردد. ولي پس از چندين سال با وجود آن چه در قانون 1354 مقرر گرديده بود به دلايل ساختگي چون افزايش جمعيت و کمبود دندان پزشک مجددا قانوني با عنوان (قانون اجازه استفاده قانون از قانون کمک دندان پزشکان تجربي مصوب 1354) در جلسه مورخ 7/4/1366 مجلس تصويب و در تاريخ 21/4/1366 به تأييد شوراي نگهبان رسيد که در حقيقت اجازه تجديد استفاده از آن قانون بود.
در ماده واحده و 7 تبصره آن مقرر گرديد که، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي مکلف است يک بار ديگر از شاغلين امور دندان سازي جامانده از امتحان سال 1354، آزمون به عمل آورد.
1-   از کساني امتحان به عمل مي آيد که در سال 54 و يا قبل از آن داراي محل کار مستقل بوده اند.
2-  هزينه آزمون مزبور از شرکت کنندگان به عنوان ثبت نام دريافت خواهد شد.
3-   پذيرفته شدگان در آزمون فوق الذکر متعهد و موظفند 5 سال در روستاها و بخشها و شهرهاي محروم با تعيين وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکي خدمت نمايند.
4- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي جهت نامبردگان در مدت تعهد خدمت پروانه بهدار تجربي دندان به نقاط تعيين شده صادر خواهد کرد.
5-پروانه متخلفين از تعهد فوق الذکر به هر نحو که باشد باطل خواهد شد.
6-    در صورت انجام تعهد خدمت فوق الذکر پروانه اشتغال در سراسر کشور به استثناء مراکز استان براي نامبردگان صادر خواهد شد.
5-    تبصره هاي 5 و 8 قانون تربيت بهداشت کاران دهان و دندان مصوب 23/1/60 به منظور گسترش خدمات درماني و بهداشتي در روستاها به قوت خود باقي بوده و قوانين مغاير ملغي است.

عنوان تابلو : بهدار تجربي دندان
اندازه تابلو : 50*70 سانتي مترتكنسين تجربي لابراتوار
تعريف:
تکنيسين تجربي لابراتواري دندان به شخصي اطلاق مي شود که بر اساس قانون تعيين وضع شغلي دندان سازي تجربي مصوب 22/2/1364 مجلس شوراي اسلامي و برابر اين آئين نامه در امتحانات پيش بيني شده در قانون شرکت نموده و از عهده امتحانات مذکور بر آمده و مدرک تکنيسين تجربي لابراتواري دندان از جهت اشتغال در لابراتوار دندان (کارگاه دندان سازي) دريافت نمايد.
لابراتوار دندان(کارگاه دندان سازي)
به واحدي اطلاق مي شود که در آن جا بنا به درخواست اشخاص ذي صلاح قانوني در امر دندان پزشکي و در حدود صلاحيتشان، انواع پروتزهاي دنداني(دندان هاي مصنوعي جايگزين شونده) ساخته مي شود به طوري که مسؤول کارگاه مجاز به مواجهه و تماس مستقيم يا بيماران دهان و دندان نمي باشند.  و استفاده از يونيت و دستگاه دندانپزشكي به هر عنوان در لابراتوار ممنوع است .

شرح وظيفه
تکنيسين هاي تجربي لابراتواري دندان با عنايت به تبصره ماده 1 صرفا مجاز به ساخت پروتزهاي دنداني در محل کارگاه دندان سازي مي باشند.
1- اين افراد موظف به رعايت کليه ضوابط و مقررات اعلام شده از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، منجمله تعرفه هاي مصوب قانوني مي باشند.
2- اين قبيل افراد حق داشتن هيچ يک از لوازم و دستگاهها و تجهيزات دندان پزشکي که به نحوي از آنها مورد استفاده در امر دندان پزشکي (غير لابراتواري) قرار مي گيرد را در محل کار خود ندارند.
با متخلفين از موارد فوق الذکر طبق مقررات قانون رفتار خواهد شد.

قانون و آئين نامه اجرايي تکنيسين هاي تجربي لابراتورهاي دندان سازي
(قانون تعيين وضع شغلي دندان سازان تجربي)
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و چهارده تبصره که در جلسه مورخ 22/2/1364 مجلس تصويب و در تاريخ 8/3/1364 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است و در تاريخ 18/12/1364 آئين نامه اجرايي آن نيز به تصويب هيأت وزيران رسيد.
طبق ماده واحده اين قانون، از تاريخ تصويب اين قانون وزارت بهداري موظف است از شاغلين در امر دندان سازي که شرايط لازم موضوع اين قانون را دارد باشند امتحان به عمل آورده و در صورت موفقيت به آنان مدرک تکنيسين تجربي لابراتواري دندان دهند:
مطابق تبصره هاي چهارگانه اين قانون، دندان سازان تجربي بايد حداقل داراي مدرک تحصيلي دوره اول راهنمايي و يا سوم متوسطه قديم باشند.
شاغلين امر دندان سازي مشمول اين قانون حق هيچ گونه دخالت در امر دندان پزشکي را ندارند و در صورت تخلف تحت پيگرد قانوني قرار خواهند گرفت.
هزينه هاي مربوطه به اجراي اين قانون از محل وجوهي که در هنگام ثبت نام از داوطلبين اخذ مي شود تأمين مي گردد.
آئين نامه اجرائي اين قانون توسط وزترتين بهداري و فرهنگ و آموزش عالي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
دندان سازي که با حداقل ده سال سابقه دندان سازي و داراي مدرک پايان دوره ابتدايي باشند و صرفا به کار قالب گيري و دندان سازي بپردازند و در کار دندان پزشکي دخالت نکنند، مجازند به کار خود ادامه دهند. (تحت عنوان تبصره 5 )

استفاده از يونيت دندانپزشكي داراي تجهيزات تراش دندان و كمپرسور هوا در محل كار و لابراتوار براي اين شاغلين ممنوع است .

شاغل فني لابراتوار يا کمک تکنيسين كارگاه  دندان ساز ي
شاغلين امر دندان سازي- شاغلين فني لابراتوار
شاغلين در امر دندان سازي مشمول قانون مذکور عبارتند از گروه هايي که فاقد مدرک علمي در رشته دندان سازي از مراکز آموزشي معتبر قانوني هستند و شامل گروه هاي ذيل مي باشند:
1-افرادي که طبق تبصره 2 قانون اشتغال کمک دندان پزشکان تجربي مصوب 8/2/54 موفق به اخذ پروانه کمک تکنيسين دندان سازي گرديده اند.
2- شاغلين امر دندان سازي که بنا به عللي موفق نشده اند در آزمون مربوط به اشتغال کمک دندان پزشکان تجربي مصوب 8/2/1354 شرکت نمايند.
3-شاغلين داراي گواهينامه هاي مبني بر طي دوره آموزشي امور مربوط به دندان سازي صادره از سازمان هاي آموزشي غير دانشگاهي.
4-شاغلين داراي حکم استخدامي و يا گواهي اشتغال در مراکز و بخش هاي دندان سازي دولتي.
5-شاغلين امر دندان سازي در بخش خصوصي و کارگاههاي دندان سازي موجود.

فصل سوم- وظايف کمک تکنيسين هاي کارگاه هاي دندان سازي  يا شاغلين فني لابراتوار
مطابق مواد هشتم الي يازدهم آئين نامه، کمک تکنيسين دندان ساز به شخصي اطلاق مي شود که بر اساس تبصره دوم قانون کمک دندان پزشکان تجربي پروانه کمک تکنيسين دندان سازي دريافت کرده است.
کمک تکنيسين دندان سازي مي تواند منحصرا در کارگاه هاي دندان سازي زير نظر مستقيم مسؤولين مربوطه (بعنوان شاغل فني لابراتوار )کار نمايد و به هيچ وجه حق دائر کردن کارگاه مستقل را ندارد.
کارگاه دندان سازي به واحدي اطلاق مي شود که در آن جا به دستور دندان پزشکان يا کمک دندان پزشکان تجربي و يا راهنمايي آنان انواع پروتزهاي دهاني تهيه مي گردد و مسؤول و کارکنان نبايد مستقيما با بيماران دهان و دندان تماس داشته باشند.
پروانه تأسيس کارگاه هاي دندان سازي مستقل به نام متقاضياني که حداقل داراي مدرک تکنيسين دندان سازي از مراجع ذي صلاح يا کمک دندان پزشکي تجربي هستند توسط بهداري هاي محل اقامت تحت عنوان مسؤول کارگاه صادر خواهد شد.
دندان پزشکان مي توانند امور مربوط به دندان سازي را بدون اخذ پروانه کارگاه، در مطب خود انجام دهند.
تعيين نوع کارگاه و مشخصات وسائل آن با اداره کل خدمات بهداشتي و وزارت بهداري است.
پروانه تأسيس کارگاه بايستي در محل کارگاه در جاي مناسبي نصب شود و هيچ مسؤول کارگاهي حق ندارد در بيش از يک محل کارگاه دندان سازي دائر نمايد.

دندانساز تبصره 5
مشمولين تبصره 5 قانون تعيين وضع شغلي دندانسازان تجربي مصوب هفتم تير ماه 1366

تعريف

دندان سازي که با حداقل ده سال سابقه دندان سازي و داراي مدرک پايان دوره ابتدايي باشند و داراي مجوز معتبر تبصره 5 دندانسازي  و صرفا به کار قالب گيري و دندان سازي بپردازند و در کار دندان پزشکي دخالت نکنند، مجازند به کار خود ادامه دهند.
اين گروه بايستي داراي پروانه معتبر (مجوز اشتغال )داشته باشند و استفاده از يونيت و ابزارهاي تراش دندان  - ترميم – عصب كشي – كشيدن دندان  در محل كار آنان دخالت غير مجاز در امور پزشكي محسوب ميگردد.

کمک دندان پزشکان تجربي و بيمه خدمات درماني
در جلسه مورخ 3/4/1361 (قانون راجع به الحاق يک تبصره به ماده 5 قانون تأمين خدمات درماني مستخدمين دولت مصوب 27/12/1351) به تصويب مجلس رسيد که به موجب ماده واحده آن به وزارت بهداري (بهداشت، درمان و آموزش پزشکي) اجازه داده شد که با رعايت کامل قانون و ضوابط و مقررات قانوني مندرج در آئين نامه کمک دندان پزشکان تجربي و در حدود صلاحيت فني اعلام شده در آئين نامه مذکور بر طبق ضوابط اين قانون نسبت به عقد قرارداد بيمه درماني با آنان فقط در سطح روستاها و شهرهاي کمتر از ده هزار نفر اقدام نمايد.

عناوين شاغلين حرف دندانپزشكي
(رده هاي شغلي با تحصيلات عالي دانشگاهي)
1.دندانپزشك متخصص در يكي از رشته هاي تخصصي :ارتودنسي، جراحي فك و صورت ، بيماريهاي دهان و تشخيص ، دندانپزشكي كودكان ، پروتزهاي دنداني ، دندانپزشكي ترميمي ، راديولوژي دهان و  دندان ، پريودونتولوژي ، پاتولوژي دهان ودندان ، مواد دنداني واخيرا" دندانپزشكي اجتماعي
2.دندانپزشك (جراح دندانپزشك يا دندانپزشك عمومي )
3.بهداشتكار دهان و دندان  (فارغ التحصيل طرح بهداشتكار دهان و دندان با مدرك فوق ديپلم فني )
4.پرستار دندانپزشك (فوق ديپلم پرستاري دندانپزشكي )
5.تكنسين پروتزهاي دنداني (فوق ديپلم پروتزهاي دنداني)

تبلیغات

دسترسی سریع
پرسش های متداول
چگونه ثبت نام کنم؟

در منوی بالا موجود است اطلاعات خود را ثبت و از طریق پست الکترونیک معتبری که وارد کردید آن را فعال کنید.

چگونه مطلب ارسال کنم؟

در صفحه نخست دکمه ای برای ارسال مطلب وجود دارد البته شما باید قبل از ارسال مطلب در تارنما ثبت نام کرده باشید و همچنین ابتدا عنوان آن مطلب را جستجو کنید.

چگونه تصویر ارسال کنم؟

در بخش تصاویر یک گالری ایجاد و تصاویر خود را آپلود کنید.

آیا میتوانم پرسش خود را مطرح کنم؟

بله، در دستبندی ها پرسش و پاسخ را کلیک سپس یک بحث جدید را انتخاب کنید.

پروژه انسان دوستی

حاضرین

ما 6 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم